Online Catalog > Book
Check-outs :

悅讀隱地.創造自己

 • Hit:182
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

《悅讀隱地‧創造自己》 透過對隱地新詩、散文與小說的精讀,展開全方位的思考與設計,這樣經由閱讀、體會、沉思所組構成的作文教案,結合了閱讀經歷與學術涵養,既有理論鋪展,又有實務操作,是有心寫作的朋友們思考與創造力、最具體可行的作文入門途徑與參考書。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login